top of page
logo_ontwerpenverkeer_transparant.png

WIJ GAAN UW
ONTWERPUITDAGING AAN!

Ontwerp en Verkeer: veelzijdig in verkeersontwerp.

Van hoogwaardig ontwerp tot betrouwbare detachering.

Met kennis van zaken en goede samenwerking als uitgangspunt.

ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER

VERKEERSONTWERP

Verkeerskundig ontwerp

Het inrichten van de openbare ruimte is het inrichten van een leefomgeving voor iedereen. Dat maakt het mensenwerk en dat maakt het tot onze passie. Straten en wegen: ze openen de wereld, ze brengen je waar je moet zijn, ze zorgen voor verbinding. Parken en pleinen: vrienden ontmoeten elkaar, kinderen spelen er, ze bieden een plek om te sporten en groen om in te recreëren.

 

Verkeerskundig ontwerp is waar wij ons specifiek op richten. Het is al 15 jaar ons specialisme. Steeds gaan we voor ontwerpen die de woonomgeving aangenaam maken en waar verkeer zich veilig en moeiteloos kan bewegen.

 

We willen dat verkeersdeelnemers op een veilige, comfortabele manier van a naar b komen. Complexe verkeerssituaties vertalen we daarom naar eenvoudige en begrijpelijke oplossingen. Basis daarvoor zijn het Landelijk Duurzaam Veilig-beleid en CROW-richtlijnen. Past het daar niet binnen? Dan leveren wij onderbouwd maatwerk.

 

In het ontwerpproces houden we rekening met alle belangen en expertises die meespelen. Dat betekent onder meer zorgen voor draagvlak en oog houden voor de technische uitvoerbaarheid van een ontwerp.

VERKEERSKUNDIGONTWERP.jpg
Integraal ontwerp

Het ontwerp van de openbare ruimte is meer dan alleen verkeersontwerp. Het is een samensmelting van veel verschillende expertises. Denk bijvoorbeeld aan stedenbouwkunde, landschap, natuur, ecologie, kosten, hemelwaterafvoer, kunstwerken, duurzaamheid, kabels en leidingen, cultuurhistorie, openbare verlichting en riolering.

Wij hebben enorm veel kennis en ervaring in huis, maar we kunnen niet op alle vlakken expert zijn. Dat hoeft naar onze mening ook niet. We hebben een netwerk van gespecialiseerde partners, die kwaliteit even hoog in het vaandel hebben staan als Ontwerp en Verkeer. Als het voor uw project nodig is, dan vragen wij onze gespecialiseerde partners om een bijdrage te leveren.

INTEGRAALONTWERP
Second opinion
 

Heeft u vragen over een verkeersontwerp? Of wilt u een tweede en onafhankelijke toetsing? Met een second opinion evalueren wij uw verkeersontwerp.

De beschikbare projectinformatie beoordelen we op kwaliteit en we toetsen die aan de CROW-richtlijnen en wet- en regelgeving. Verkeersontwerp is maatwerk, dat weten wij als geen ander. Goed onderbouwde afwijkingen nemen we daarom in onze beoordeling mee. Indien nodig toetsen we het ontwerp met rijcurvechecks. We leveren een concreet adviesrapport met een reëel beeld van de kwaliteit van het project en inzicht in de aandachtspunten en risico’s.

SECONDOPINION.jpg
Detachering

Onze medewerkers kunnen binnen uw organisatie voor u aan het werk. Gemeenten, andere overheden en aannemers maken gebruik van de expertise van onze mensen.

Onze kracht is dat we aan het werk zijn binnen veel verschillende organisaties. Daardoor hebben we brede kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van verkeersontwerp.

 

Wij zien onze medewerkers ook als onze kracht. Ze hebben allemaal minimaal een hbo-opleiding, vaak op verkeerskundig of stedenbouwkundig vlak. Ook hebben ze ruime ervaring op het gebied van verkeersontwerp. Daarom zijn ze bij ons in dienst, wij houden ze graag vast.

DETACHERING.png
Communicatie en participatie

Oog voor communicatie en participatie is essentieel bij het uitvoeren van projecten.

 

Bij een participatietraject gaan wij altijd vooraf met u om tafel om te bepalen hoe het traject eruit gaat zien. Het is cruciaal om daarbij alle partijen te betrekken. De politiek is hier uiteraard een belangrijke speler.

Met participatietrajecten kunnen we altijd op de ‘traditionele’ manier aan de slag. We organiseren en verzorgen graag uw informatieavond, denktank of andersoortige participatietrajecten in fysieke of digitale vorm. In coronatijd hebben we brede ervaring opgedaan met participatie op afstand. Bijvoorbeeld door te werken met een online platform waarbinnen we informatie- en participatie-avonden organiseren.

 

Participatie gaat hand in hand met heldere communicatie. Dat kan externe communicatie zijn, maar ook interne- of bouwcommunicatie. Vanzelfsprekend ontwikkelen we daarvoor de strategie of middelen die nodig zijn. Bijvoorbeeld het inhoudelijk en uiterlijk vormgeven van een nieuwsbrief of het inzetten van social media.

COMMUNICATIEPARTICIPATIE.jpg
VERKEERSKUNDIG ONTWERP
INTEGRAAL ONTWERP
SECOND OPINION
DETACHERING
COMMUNICATIE & PARTICIPATIE

EXPERTISES

Bebordingsplannen

Voor elke denkbare verkeerssituatie ontwerpen wij voor u een bebordingsplan. Onze bebordingsplannen geven gedetailleerd inzicht in verkeersmaatregelen en bieden een solide basis voor het nemen van een verkeersbesluit. Daarbij gaan we uit van wet- en regelgeving die aan de orde is.

We passen alle RVV-bebording en relevante niet-RVV-bebording toe. We weten welke verkeersborden noodzakelijk zijn en welke verkeersborden we daarnaast kunnen plaatsen om uw doel te bereiken. Duidelijkheid voor de verkeersdeelnemer staat voorop.

Civil 3D

Civil 3D is één van de toonaangevende softwareprogramma’s om een technisch 3D-model te bouwen.
Civil 3D voegt de verticale dimensie aan een ontwerp toe. De hoogteligging van een weg en het verticaal wegverloop kunnen er gedetailleerd mee ontworpen worden. Taluds en watergangen zijn driedimensionaal te zien. Daardoor is beter in te schatten hoeveel ruimte een weg gaat innemen. Dat is van grote waarde bij het ontwerp van bruggen en tunnels, want het overbruggen van hoogteverschil is hier een belangrijke factor. Maar ook bij het uitwerken van ontwerpen van de hemelwaterafvoer, een hoogteplan of het bepalen van hoeveelheden gebruiken wij Civil 3D.

Fietsinfrastructuur

Nederland is en blijft een fietsland. Sterker nog: de fiets wordt steeds populairder. Niet in de minste plaats door de E-bike. Door de E-bike zal het fietsgebruik de komende jaren 3 tot 4,5% stijgen, berekende het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Op dit moment is ongeveer 10% van alle verplaatsingen per E-bike. De overheid stimuleert het fietsen omdat het bijdraagt een betere bereikbaarheid, gezondheid, leefbaarheid en aan de klimaatdoelstellingen. De aanwezigheid van een veilige, snelle en comfortabele fietsinfrastructuur is daarbij een belangrijke voorwaarde. Door toenemende drukte en hogere snelheden worden hogere eisen gesteld aan de vormgeving van fietsinfrastructuur. Reden te meer voor ons om op het gebied van fietsinfrastructuur veel expertise op te bouwen. We weten aan welke eisen de fietsinfrastructuur moet voldoen en we weten hoe we vanuit de fietser moeten ontwerpen.

Kruispuntontwerp

Een goed kruispuntontwerp vereist vakmanschap. Op een kruispunt komen veel aspecten samen. De ruimte is meestal beperkt. Verkeersstromen conflicteren met elkaar. Kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers verdienen extra aandacht. Snelheidsbeheersing voor het gemotoriseerd verkeer kan bijdragen aan de veiligheid. Kruispuntontwerp is vaak maatwerk. Maatwerk waarin wij veel ervaring hebben en u goed over kunnen adviseren. Wij gaan uit van de CROW-publicatie Basiskenmerken Kruispunten en Rotondes, maar bekijken daarbij wel per situatie wat passend en wenselijk is.